ALLMÄNNA VILLKOR

The Cloakroom B.V. (i efterföljande ‘The Cloakroom’)

Het Lentfert 51

7547SN Enschede

Internet: www.thecloakroom.se

E-post: service@outfittery.se

Ledning: Corinna Powalla

Säte: Amsterdam

Registreringsnummer: NL852641205B01

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1. Nedanstående allmänna villkor gäller för användning av webbplatsen www.thecloakroom.com samt för erbjudanden, leveranser, tjänster och kontrakt som avtalats via telefon med en av The Cloakrooms kundrådgivare. Separata villkor gäller inte, om inte The Cloakroom uttryckligen och skriftligen godkännt detta.

1.2. Dessa villkor förpliktar och berättigar endast konsumenter. En konsument definieras i efterföljande regler som varje naturlig person som ingår avtal av skäl som främst varken är av kommersiell eller frilansande karaktär. Konsumenter kommer i efterföljande också att benämnas som 'kunder'.

2. ALLMÄNT

2.1. The Cloakroom tillhandahåller en onlinetjänst som möjliggör för intresserade parter att tillhandahålla individuell information om sin person och smak när det gäller herrmode via ett frågeformulär eller ett telefonsamtal. Baserat på denna information om kunden sätter The Cloakroom ihop en outfit bestående av flera klädesplagg och skickar denna till kunden. Ansvaret för att sätta ihop en outfit ligger uteslutande hos The Cloakroom. Efter att kunden mottagit artiklarna träder ett köpeavtal endast i kraft när kunden accepterar artiklarna (prova-på-köp se paragraf 4.1 till 4.4). Kunden går med på att The Cloakroom sätter ihop ett individuellt urval av kläder och skickar dessa till kunden.

2.2. The Cloakroom förbehåller sig rätten att kontinuerligt uppdatera och justera enskilda delar av tjänsten och, om detta är nödvändigt, begränsa dem.

2.3. The Cloakroom förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor genom att radera, ersätta eller göra tillägg i dem. För varje beställning gäller de villkor som var aktuella vid tidpunkten då beställningen gjordes, om inte en ändring av dessa villkor är nödvändig av lagliga skäl (i detta fall kommer den senaste versionen av villkoren även att gälla för beställningar som gjorts innan dessa trätt i kraft).

3. REGISTRERING HOS THE CLOAKROOM

3.1. För att kunna använda The Cloakrooms internetbaserade tjänster är det nödvändigt att registrera sig i The Cloakrooms onlinesystem. Kunden måste ange en giltig e-postadress och välja ett lösenord när den registrerar sig. Det är kundens ensamma ansvar att någon tredje parts rättigheter inte kränks i denna process. Kunden är förpliktad att hålla sina personliga inloggningsuppgifter hemliga och att skydda dessa från obefogad tredje part.

3.2. Registreringen sker kostnadsfritt. Rättighet till medlemskap hos The Cloakroom existerar inte. The Cloakroom kan knyta registreringen till ytterligare krav (t.ex. datakontroll). Kunden är förpliktad att ange informationen korrekt och i efterfrågad form vid registreringen. Under ett aktivt medlemskap hos The Cloakroom måste ändringar av angivna uppgifter meddelas omedelbart och utan att The Cloakroom efterfrågar detta. Oavsett lyckad registrering består inga lagliga anspråk på nyttjande av de erbjudna tjänsterna.

3.3. Kunden är förpliktad att tillhandahålla The Cloakroom med en e-postadress. The Cloakroom har rätt att skicka för kunden relevanta yttranden till denna e-postadress, såvida inte en mer bindande form av kommunikation är föreskriven via lag eller avtal.

3.4. Kunden ger The Cloakroom tillåtelse att ta kontakt med kunden angående reglering av ett avtal via telefon eller annat kommunikationsmedel.

3.5. Kunden har endast tillåtelse att använda de internetbaserade tjänster som The Cloakroom tillhandahåller via de gängse programmen (webbläsare) eller via programvara som The Cloakroom tillhandahåller ifall detta skulle vara nödvändigt. Otillåten användning är i synnerhet sådan som sker via automatiserad mjukvara (script-program). Detta gäller särskilt om mjukvaran i fråga används för att generera eller samla in specifika uppgifter.

3.6. Det är förbjudet att kopiera eller på annat sätt använda innehåll från The Cloakrooms webbplats utan tillåtelse från The Cloakroom.

4. INGÅENDE AV AVTAL

4.1. Kunder handlar på prov hos The Cloakroom. Ett köpeavtal på prov enligt § 454 BGB är villkorat av kundens godkännande. Ett villkorat köpeavtal träder i kraft genom anbud och godkännande.

4.2. Ett köpeanbud görs av kunden när denna klickar på den relevanta knappen för beställning av en leverans. Detta anbud är bindande för kunden i fyra veckor. The Cloakroom förbehåller sig rätten att refusera kundens anbud utan att ange någon anledning till detta. En bekräftelse via e-post ifrån The Cloakroom utgör inte ett accepterande av köpeanbudet utan är endast en bekräftelse på mottagande av beställningen. Anbudet accepteras av The Cloakroom endast när detta accepterande uttalats (via e-post) till kunden eller när The Cloakroom försänder artiklarna.

4.3. Kunden ger The Cloakroom ensidig bestämmanderätt över artiklarna enligt § 315 BGB. Detta innebär att urvalet av de artiklar som skickas till kunden uteslutande träffas av The Cloakroom och att varje postförsändelse i regel innehåller artiklar till ett värde av max 14.000 SEK. De enskilda artiklarnas värde kan utläsas från prislistan som inkluderas i leveransen.

4.4. Köpeavtalet som sluts enligt paragraf 4.2 blir bindande när kunden inom tio dagar efter att ha mottagit dem (’perioden för godkännande’) meddelar The Cloakroom att den accepterar de levererade artiklarna. Artiklar som kunden inte returnerar till The Cloakroom inom perioden för godkännande räknas som accepterade. Att inte säga någonting alls räknas som ett accepterande enligt § 455 BGB. Artiklar som kunden inte önskar behålla kan returneras inom perioden för godkännande, kostnadsfritt och utan några begränsningar. Kunden ombeds att om möjligt använda det bifogade returformuläret och retursedeln. Ångerrätten som stipuleras i paragraf 9 i detta dokument förblir opåverkad.

4.5. The Cloakroom samlar in eller använder sannolikhetsvärden i syfte att bestämma anledning, utförande eller uppsägning av avtalsförhållandet, detta innebär bland annat användande av adressuppgifter.

5. LEVERANS OCH RETURER

5.1. Leverans såväl som returnering av artiklar är kostnadsfritt för kunden. Leverans av artiklar sker generellt inom 3 till 5 arbetsdagar efter att The Cloakroom har accepterat kundens erbjudande, det vill säga från och med att antingen artiklarna skickas iväg eller att beställningen bekräftas via e-post. The Cloakroom levererar för närvarande endast till Sverige, Danmark, Nederländerna och Belgien.

5.2. The Cloakroom använder sig av olika leveransföretag. Inte alla leverantörer erbjuder ett digitalt spårningssystem, därför baserar vi, i vissa fall, det förväntade leveransdatumet på vår erfarenhet.

5.3. Kunder ombeds använda den bifogade retursedeln vid retur av ett paket. The Cloakroom accepterar bara returnerade artiklar som returneras med alla originaletiketter samt The Cloakrooms streckkod. Ifall kunden vill använda sig av sin ångerrätt enligt paragraf 9 i dessa villkor och returnerar artiklarna utan etiketter så måste kunden kompensera The Cloakroom för värdeförlusten.

6. RESERVATION FÖR ÄGANDERÄTT

Artiklar som The Cloakroom försänder förblir The Cloakrooms egendom tills dess att kontobalansen reglerats.

7. PRISER OCH BETALNINGSMETODER

7.1. Vid leverans av artiklarna mottar kunden även en leveranssedel och en prislista. De angivna priserna är slutgiltiga, inklusive relevant svensk moms och andra priskomponenter. Inga ytterligare kostnader för leverans tillkommer.

7.2. Efter att perioden för godkännande löpt ut enligt paragraf 4.4 kommer The Cloakroom att förbereda en digital faktura som skickas till kunden via e-post med det totala beloppet som ska betalas för de artiklar som accepterats.

7.3. The Cloakroom erbjuder våra kunder två metoder för betalning: betalning med kreditkort eller betalning mot faktura. Innan kunden gör en beställning kan den när som helst på webbplatsen hitta all information om vilka betalningsmetoder som accepteras. The Cloakroom förbehåller sig rätten att inte erbjuda individuella betalningsmetoder eller att endast erbjuda dem för särskilda beställningar.

7.4. Betalningen av det fakturerade beloppet ska ske inom fem dagar efter att fakturan mottagits.

7.5. När betalningsmetoden ‘Beställ på faktura’ eller ‘Välj betalningsmetod senare’ väljs utför The Cloakroom, efter att en beställning har placerats, en soliditetskontroll som baseras på matematiska och statistiska metoder med Alektum Group. När du registrerar dig hos oss använder vi ditt personnummer för att kontrollera din kreditstatus och din adress. Den kreditupplysning vi gör registreras inte i några offentliga register och är inte heller synlig för andra företag eller personer. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på för närvarande 60 kr. När betalningsmetoden ‘Kreditkort’ väljs utför The Cloakroom inte en soliditetskontroll.

För mer information angående solvenskontrollen, se vår sektion med vanliga frågor som är tillgänglig när som helst på The Cloakrooms webbplats.

Alla aktiviteter relaterade till personuppgifter (t.ex. insamling, bearbetning och överföring) utförs enligt lagens föreskrifter. Uppgifter relevanta för affärstransaktioner lagras och överlämnas till våra tjänsteleverantörer när detta är nödvändigt för bearbetningen av en beställning.

8. GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1. Garanti ges enligt lagen om ansvar för defekt.

8.2. Kunden har ingen rätt till skadestånd. Undantaget från detta är anspråk på skadestånd gällande skador på hälsa, fysiska och livshotande skador eller anspråk gällande brott mot huvudpunkterna i avtalet, såväl som ansvar för andra skador som varit resultat av avsiktlig eller grov oaktsamhet från The Cloakrooms sida eller från någon av dess representanter eller personal. Huvudpunkter i avtalet är sådana som är relevanta för att uppnå målet med avtalet.

8.3. I händelse av att brott mot huvudpunkt i avtalet har The Cloakroom bara ansvar för skador som är typiska för kontraktet och som varit möjliga att förutse ifall de orsakats av oaktsamhet, förutom i fall där kunden gör ett klagomål angående skador som hotar liv, hälsa eller kropp.

8.4. Begränsningarna som specificeras i paragraferna 8.2 och 8.3 gäller även för The Cloakrooms juridiska ombud och annan personal, ifall klagomål skulle riktas direkt gentemot dem.

9. ÅTERKALLANDEN

Efter att köpeavtal slutits enligt 4.4 i våra Allmänna Villkor, träder följande ångerrätt i kraft:

9.1. Ångerrätt

Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Din ångerrätt gäller 14 dagar från och med det att du, eller en av dig utsedd tredje part som inte är budet, har mottagit artiklarna. Fristen påbörjas först efter det att köpeavtalet bindande slutits.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (The Cloakroom B.V., Het Lentfert 51, NL-7547SN Enschede, Telefon: +46 (31) 787 3580, E-post: service@outfittery.se) via ett entydigt uttalande ( t.ex. ett brev, eller ett e-postmeddelande) att du önskar återkalla detta avtal. Du kan använda dig av det bifogade exempelformuläret, men detta är inget måste.

För att hålla fristen räcker det med att du informerar oss om att du vill använda dig av din ångerrätt innan fristen för ångerrätten har löpt ut.

9.2. Effekter av ett återkallande

I händelse av ett återkallande av detta kontrakt, är vi förpliktade att omedelbart återbetala alla tidigare erhållna betalningar, inklusive fraktkostnader (Exklusive extra kostnader som resulterat av alternativa leveransformer som du eventuellt har valt istället för det erbjudna billigaste standardalternativet) senast inom 14 dagar efter att vi blivit meddelade om att du vill återkalla avtalet.

Vid återbetalningen använder vi oss av samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte kommit överens om något annat tillsammans med dig. Vi kommer inte under några omständigheter att debitera dig någon återbetalningsavgift. Vi kan vägra att genomföra en återbetalning tills vi har fått tillbaka artiklarna eller tills dess att du kan bevisa att du har skickat tillbaka artiklarna, beroende på vilket som kommer först.

Du är förpliktad att skyndsamt returnera artiklarna senast inom 14 dagar från och med dagen du meddelat oss om att du vill ångra avtalet. Tidsfristen är hållen om artiklarna postas eller returneras personligen innan perioden på 14 dagar utlöpt.

Kostnaderna för att returnera artiklarna betalas av The Cloakroom. Du blir bara ansvarig att kompensera för eventuell förlust i värde hos artiklarna som kan ha resulterat av att du hanterat dem på ett sätt som inte varit nödvändigt för att kontrollera deras kvalitet, egenskaper eller funktionalitet.

10. SEKRETESS

Insamling, bearbetning och lagring av uppgifter görs uteslutande i enlighet med riktlinjerna i den tyska sekretesslagen. För mer information angående kundens samtycke när det gäller insamling, bearbetning och användning av uppgifter, var vänlig se vår sektion om sekretess som när som helst är tillgänglig via The Cloakrooms hemsida under menypunkten ‘Sekretess’.

11. ÖVERFÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER TILL TREDJE PART

The Cloakroom har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter i avtalet, helt eller delvis, till tredje part. Ifall en sådan delvis eller total överföring till tredje part sker så har kunden rätt att avsluta avtalet vid tidpunkten för dess överförande.

12. ÖVERLÅTELSE AV FORDRINGAR TILL TREDJE PART

Kunden ger The Cloakroom rätt att sälja en utestående skuld till tredje part i indrivningssyften (‘Factoring’)

13. SLUTKLAUSUL

13.1. Till grund för avtal mellan The Cloakroom och kunden gäller tysk lagstiftning och relevant EU lagstiftning. Ovan nämnda regelverk begränsar inte de rättigheter kunden medges enligt lagstiftningen giltig i det land där kunden är skriven.

13.2. Ifall någon av paragraferna i dessa villkor skulle bli ogiltig så förblir övriga paragrafer giltiga. För de punkter som blivit ogiltiga gäller konventionell lag, ifall denna är applicerbar, i deras ställe. I händelse av att detta skulle utgöra en orimlig börda för något av partierna så blir dessa villkor ogiltiga i sin helhet.

13.3. Länk till Europeiska kommissionens webbplats för Tvistlösning på nätet: www.ec.europa.eu/consumers/odr (i enlighet med förordningen för tvistlösning på nätet i konsumentfrågor).

Facebook arrow
Använd Facebook